Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy

W jaki sposób może być wykonana wycena przedsiębiorstwa
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, gdy z jakiegoś powodu potrzebne będzie oszacowanie ile jest warta. Może to być na przykład sprzedaż lub kupno takiego podmiotu, jego podział albo zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Pozwoli to wszystkim stronom zorientować się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. Zależnie od sytuacji wycena spółek może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Bardzo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy zgromadzonych aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda będzie odpowiednia, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o planowane dochody, z ujęciem istniejących kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami działającymi w jakiejś branży, i w oparciu o to szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.